ఆట

ఆటోలో వాట్సన్

కావాలనుకుంటే ఏసీ కారు వస్తుంది.. అదీ చాలదనుకుంటే ఒక్క మాట అడిగితే చాలు అన్ని హంగులున్న ప్రత్యేకమైన వాహనాన్ని అతనికి…

andhrasamacharam